Vergi Uçotu təlimi

Ümumi Məlumat

"Business Management School" MMC olaraq "Vergi Uçotu" təliminin növbəti sessiyasına qeydiyyatları açıq elan edirik. 

Kimlər iştirak etməli ?

 • Mühasiblər;
 • Maliyyəçilər;
 • Uçot sahəsində çalışanlar;
 • Vergi hesabatlarının hazırlanması prosesinə maraq göstərən sahibkarlar və şirkət rəhbərləri;
 • Uçot istiqamətində təhsil alanlar;
 • Vergi uçotuna maraq göstərən digər şəxslər.

 

Təlimdə iştirak sizə nə qazandıracaq?

 • Vergi bəyannamələrinin hazırlanması bacarığı;
 • Vergi orqanları ilə yazışmalarla bağlı vərdişlər;
 • Vergi ödəyicilərinin və vergi orqanlarının hüquq və vəzifələri ilə tanışlıq;
 • Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı əsas anlayışların mənimsənməsi;
 • Başlıcı vergi riskləri və maliyyə sanksiyaları barədə məlumatlılıq;
 • Kameral vergi yoxlaması və  bəyannamələr üzrə başlıca uyğunsuzluqlar barədə biliklər;
 • Səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti tədbirləri barədə məlumatlılıq;
 • İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə vergitutma baxımından gəlir və xərclərin uçotu qaydaları ilə tanışlıq, ayrı-ayrı fəaliyyət növləri üzrə vergi uçotunun səciyyəvi cəhələri barədə məlumatlılıq;
 • Vergi növlərinin elementləri və ödəyiciləri barədə biliklər;
 • Vergi borcları ilə bağlı vacib məqamlar haqqında məlumatlılıq;
 • Şəxsi hesab vərəqəsi ilə bağlı biliklər;
 • Vergi Məcəlləsi ilə yanaşı digər vergi qanunvericiliyi aktlarındakı mühüm məqamlar üzrə biliklər.

 

Təlimin Mündəricatı

Vergi uçotu təlim proqramı

1 Vergi qanunvericiliyi və vergi uçotunun təməl anlayışları
1,1 Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənən münasibətlər
1,2 Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi
1,3 Vergilərin müəyyən edilməsinin və tutulmasının əsasları
1,4 Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi
1,5 Vergitutmanın formaları
1,6 Dövlət və bələdiyyə vergiləri
1,7 Vergi anlayışı. Vergilərin müəyyən edilməsinin əsas şərtləri.
1,8 Vergi Məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlar

2 Vergi ödəyiciləri. Vergi orqanları.
2,1 Vergi ödəyicisinin hüquqları
2,2 Vergi ödəyicisinin vəzifələri
2,3 Vergi agenti
2,4 Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər
2,5 Daimi nümayəndəlik
2,6 Vergi orqanlarının hüquqları
2,7 Vergi orqanlarının vəzifələri

3 Sadələşdirilmiş vergi
3,1 Verginin ödəyiciləri
3,2 Vergitutma obyekti
3,3 Vergi dərəcəsi
3,4 Azadolmalar və güzəştlər
3,5 Verginin hesablanması qaydası, ödəmə müddəti və bəyannamənin verilməsi
3,6 Praktiki məsələlər əsasında sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin BTP-də yığılması

4 Fiziki şəxslərin gəlir vergisi.
4,1 Vergi ödəyiciləri və vergitutma obyekti
4,2 Gəlir. Muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir. Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir
4,3 Gəlir vergisinin dərəcəsi
4,4 Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər
4,5 Praktiki məsələlər

5 Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi.
5,1 Vergi ödəyiciləri
5,2 Vergitutma obyekti
5,3 Vergi dərəcəsi
5,4 Azadolmalar və güzəştlər
5,5 Praktiki məsələlər

6 Ödəmə mənbəyində tutulan vergi
6,1 Ödəmə mənbəyində dividenddən vergi tutulması
6,2 Ödəmə mənbəyində faizlərdən vergi tutulması
6,3 Ödəmə mənbəyində icarə haqlarından və royaltidən vergi tutulması
6,4 Qeyri-rezidentin gəlirindən ödəmə mənbəyində vergi tutulması
6,5 Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyinin xalis mənfəətindən ödəmə mənbəyində
vergi tutulması
6,6 Güzəştli vergi tutulan ölkələrdə əldə edilən gəlir
6,7 Ödəmə mənbəyində verginin tutulması qaydası
6,8 “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.5-ci
maddəsi üzrə ÖMV tutulan əməliyyatlar
6,9 Praktiki məsələlər əsasında ÖMV bəyannaməsinin BTP-də yığılması

7 Gəlirdən çıxılan və çıxılmayan xərclər
7,1 Gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər
7,2 Gəlirdən çıxılmayan xərclər
7,3 Amortizasiya ayırmaları və gəlirdən amortizasiya olunan aktivlər üzrə çıxılan
məbləğlər
7,4 Təmirlə bağlı xərclərin gəlirdən çıxılması
7,5 Praktiki məsələlər

8 Gəlirin və xərcin uçotu qaydası
8,1 Kassa metodu ilə gəlirin və xərcin uçotu prinsipləri
8,2 Hesablama metodundan istifadə edilərkən gəlirin və xərcin uçotu qaydası
8,3 Uzunmüddətli müqavilələr üzrə gəlir və gəlirdən çıxılan məbləğlər
8,4 Əmtəə-material ehtiyatlarının uçotu qaydası
8,5 Aktivlər təqdim edilərkən gəlir və zərər. Aktivlərin dəyəri
8,6 Cari vergi ödəmələri
8,7 Praktiki məsələlər

9 Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi və fiziki şəxslərin gəlir vergisi bəyannaməsi.
9,1 Praktiki məsələlər əsasında hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi bəyannaməsinin BTP- də yığılması. Əlavə 1 və əlavə 5.
9,2 Praktiki məsələlər əsasında fiziki şəxslərin gəlir vergisi bəyannaməsinin BTP-də yığılması. Əlavə 1 və əlavə 3.

10 Əlavə dəyər vergisi
10,1 ƏDV anlayışı. Vergi ödəyiciləri.
10,2 Könüllü və məcburi qeydiyyat. Qeydiyyatın ləğv edilməsi.
10,3 Vergitutma obyekti
10,4 Vergi tutulan əməliyyatın dəyəri. Vergi tutulan idxalın dəyəri.
10,5 Vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi.
10,6 Vergi ödəməkdən azad edilmə
10,7 Verginin sıfır (0) dərəcəsi ilə tutulması

11 ƏDV – 2
11,1 Vergi tutulan əməliyyatların aparıldığı vaxt
11,2 Büdcəyə ödəmələr müəyyən edilərkən əvəzləşdirilən ƏDV
11,3 Malların təqdim edildiyi yer. İşlərin görüldüyü və ya xidmətlərin göstərildiyi yer
11,4 Qeyri-rezidentlərin vergiyə cəlb edilməsi
11,5 Agentin həyata keçirdiyi əməliyyatlar
11,6 Vergi tutulan dövriyyədən büdcəyə ödənilməli olan ƏDV. Hesabat dövrü. Vergi
dərəcəsi.
11,7 Praktiki məsələlər

12 ƏDV bəyannaməsinin BTP-də yığılması

13 Əmlak vergisi. Torpaq vergisi
13,1 Verginin ödəyiciləri
13,2 Vergitutma obyekti
13,3 Vergi dərəcəsi
13,4 Azadolmalar və güzəştlər
13,5 Verginin hesablanması qaydası, ödəmə müddəti və bəyannamənin verilməsi
13,6 Praktiki məsələlər əsasında əmlak və torpaq vergisi bəyannamələrinin BTP-də yığılması

14 Digər vergilər haqqında məlumat
14,1 Aksizlər
14,2 Mədən vergisi
14,3 Yol vergisi

15 Vergi nəzarəti
15,1 Vergi ödəyicilərinin uçotu
15,2 Kameral vergi yoxlaması
15,3 Səyyar vergi yoxlaması
15,4 Operativ vergi nəzarəti
15,5 Xronometraj metodu ilə müşahidə

16 Vergi riskləri
16,1 Maliyyə sanksiyaları
16,2 Bazar qiyməti. Transfer qiymətləri
16,3 Riskli vergi ödəyicisinin, o cümlədən riskli əməliyyatların meyarları
16,4 “Nağdsız hesabalaşmalar haqqında” Qanun

17 Vergilərin ödənilməsi üzrə ümumi qaydalar
17,1 Vergilər üzrə borcların alınması qaydası
17,2 Vergitutma obyektinin ayrı-ayrı hallarda müəyyən edilməsi qaydaları
17,3 Vergi orqanları tərəfindən vergilərin hesablanması

18 Yazışmalar və uçota dair digər məsələlər
18,1 Onlayn kargüzarlıq
18,2 Elektron qaimə-fakturalar
18,3 Elektron alış aktları
18,4 Şəxsi hesab vərəqəsi

 

Təlimin ödənişi

Təlim 3 ay  davam edir.

Təlim ödənişini tam kart vasitəsilə 3 aya faizsiz bölərək ödəyə bilərsiniz.

Korporativ Endirimlər: Eyni şirkətdən 2 iştirakçı - 5%, 3 ve daha artıq iştirakçı - 10%
- BMS məzunları üçün 10% endirim tətbiq edilir.

Ödənişə daxildir:

- Praktiki çalışmalar
- Təlim materialları (elektron)
- Sertifikat
- Çay-kofe fasiləsi